Welcome To Call Demand ...

อัสสลามมุอลัยกุมวาเราะมาตุ้ลลอฮิวาบะรอกาตุ

Call Demand ย่อมาจากชื่อ ของคน 2 คน ที่พอมีความสามารถคนละอย่าง พอที่จะมาบริการพี่น้องได้บ้าง คนหนึ่งมีความรู้ทางด้านบัญชี และอีกคนมีความรู้เรื่องระบบโทรศัพท์ตู้สาขา ทั้งคู่มีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 10 ปีค่ะ ก็อยากจะเป็นตัวช่วยหนึ่งของพี่น้อง ที่ไม่ค่อยมีความชำนาญในเรื่องนี้ สำหรับพี่น้องที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็อาจต้องการความรู้เรื่องการบัญชี และอาจต้องใช้งานในส่วนของ ระบบโทรศัพท์

Call Demand นี้ ให้บริการ ระบบงานบัญชีต่าง ๆ ครบวงจร (อินชาอัลลอฮฺ) ตั้งแต่ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท จดทะเบียนภาษี วางระบบบัญชี การจัดทำงบการเงิน ตรวจสอบงบการเงิน หรือให้คำปรึกษาเรื่องการบัญชีต่าง ๆ
Call Demand ให้บริการ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา ในบริษัท อพาร์ทเมนท์ หรือบ้าน รวมถึงการเดินและ Set ระบบ Lan


Call Demand พร้อมเต็มใจให้คำปรึกษาก่อน พี่น้องตัดสินใจใช้บริการค่ะ


วะอะลัยกุมมุสสลามวาเราะมาตุ้ลลอฮิวาบะรอกาตุ

Call Demand
(คอดียะห์ & สุไลมาน)9/19/2553

เอกสารที่ต้องส่ง สนง.บัญชี

@ การจัดเตรียมเอกสารสำหรับส่ง เพื่อส่งสำนักงานบัญชีและตรวจสอบ @

1.                 หนังสือรับรองบริษัทฯ
2.                ภพ. 20 (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ถ้ามี
3.                เล่มงบการเงินปีก่อน
4.                 งบทดลอง หรือกระดาษทำการ ปีก่อน
5.                แบบ ภงด. 50 (ใบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ปีก่อน
6.                แบบ ภงด. 51 (ใบยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี) ปีปัจจุบัน
7.                แบบ ภพ.30 (ใบยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ถ้ามี
8.                แบบ ภงด. 3 และ ภงด. 53 (ใบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย)ถ้ามี
9.                แบบ ภงด. 1 (ใบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน)
10.             Statement บัญชีเงินฝาก ของบริษัทฯ
11.               ใบกำกับภาษีขาย/ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบวางบิล
12.             ใบกำกับภาษีซื้อ/ใบเสร็จค่าสินค้าต่าง ๆ จากภายนอก
13.            ใบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
14.             สัญญาเช่าต่าง ๆ ถ้ามี
15.             แบบภาษีโรงเรือน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ  :  สำหรับบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ เอกสารบางรายการอาจไม่มี ไม่ต้องตกใจนะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น